Hakkımızda

Uyumsoft, üretmiş olduğu bilişim çözümleri ile müşterisinin sadece bilgi sistemlerini yapılandırmakla yetinmeyip, aynı zamanda mesleki ve kişisel eğitim desteğinin yanı sıra, gerekli olan akademik desteği vermeyi de önemli bir iş yürütme stratejisi olarak benimsemiştir. Bu kapsamda değerlendirilebilecek ihtiyaçları karşılamak için ise Uyum Akademi’yi kurmuştur.
Uyum Akademi, başta Uyumsoft çalışanları, Uyumsoft’un çözüm ortakları ve müşterilerinin eğitim ihtiyaçlarını gidermek olmak üzere gerekli gördüğü araştırma, bilimsel aktivite, çalıştay, odak grubu, teknoloji izleme, proje platformları, iş üstünde projeler, süreç tasarımı ve yönetimi, arama konferansları, sertifikasyon çalışmaları vb. aktiviteleri gerçekleştirmek üzere oluşturulmuş kurumsal bir yapılanmadır.
Uyum Akademi’de, çözüm ortakları ve müşterilerin gerek duyacakları akademik ve uzmanlık desteğinin oluşturulması üzerine akademik uzman havuzu da oluşturulmuştur. Bu havuz, sürekli geliştirilmekte ve daha fazla alanda uzmanlık bilgisi içerecek şekilde zenginleşmektedir. Bu çalışma ile müşteriler, kendi ihtiyaçları olan konularda akademik destek, danışmanlık, görüş sorma, bilgi alma, rapor isteme gibi çalışmaları yapabilecek akademisyenlere direkt olarak ulaşabileceklerdir.
Uyum Akademi, akademik çalışmaları ile birlikte birçok üniversitede (Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, İskenderun Üniversitesi, Sinop Üniversitesi vd.) protokol imzalayarak, Uyumsoft ürünlerinin derslerde bir materyal olarak kullanılması noktasında üniversiteleri ve öğrencileri desteklemektedir
Uyum Akademi, gerek Uyumsoft, gerek çözüm ortakları, gerekse müşterilerin bünyesinde staj yapmak isteyen öğrencilerin stajlarının koordinasyonu ve yürütülmesini sağlamak üzere bir staj okulu kurmuştur. Bu kapsamda talepte bulunan müşterilerine uygun stajyer bulma, staj programlarının hazırlanması ve yürütülmesi süreçlerinde destek olmaktadır. Stajyerleri takip ederek, çalışmalara ne derece odaklandıklarını izlemektedir.
Stajyerleri yakından izlemekte, staja başladıkları zaman bir ölçme gerçekleştirmekte, staj sonrası bu ölçmeyi tekrar gerçekleştirerek öğrencinin staj imkânını nasıl kullandığı hakkında bir bilgi oluşturmaktadır.
Stajyerler arasında gelecek vaat eden ve yetenekleri yüksek olanları, müşterilerinin değerlendirmesine sunmaktadır.
Bu kapsamda, hem kendi çalışanları hem de müşterileri için özellikle;
Kurumların öz değerlendirme çalışmalarının yürütülmesi ve iyileştirmeye açık alanların belirlenmesi,
Kurumların entelektüel sermayelerinin ölçülmesi ve doğru noktalara kanalize edilmesi,
İyileştirme projelerinin koordinasyonu ve/veya yürütülmesi,
İş süreçlerinin iyileştirilmesi için akademik destek verebilecek uzman havuzunun oluşturulması,
Kurumların bünyesinde stratejik amaçları destekleyecek bir şekilde çalışanların daha etkin ve verimli çalışabilmeleri için gerekli olan eğitimlerin sunulması (yüz yüze ve/veya online) için eğitim/seminer/çalıştay havuzlarının oluşturulması,
Kurumsal bilgi üretimi ve kullanımını sağlayacak sistemlerin gerçekleştirilmesi,
Kurumsal bilgilerin depolanmasının sağlanması,
Kurumsal yeteneklerin (hem sistem, hem de çalışan düzeyinde) geliştirilmesi ve artırılması,
İş dünyası ile inovatif işbirliklerinin oluşturulması,
Sektördeki yeniliklerin takip edilmesi (Teknoloji izleme raporları),
Kurum içerisinde ve dışında Ar-Ge projelerinin tasarlanması, yürütülmesi, koordine edilmesi,
Her türlü fikrin değerlendirilebileceği proje bankalarının oluşturulması ve müşterilerin hizmetine sunulması,
İnsan kaynağı temin edilmesine destek verilmesi, ilgili yetenek testlerinin yapılması, bilgi ve deneyimlerinin değerlendirilmesi çalışmalarını yürütülmesi,
Haberler ve gelişmelerin çalışanlara duyurulması,
Yeni işe başlayan çalışanların oryantasyonlarının gerçekleştirilmesi,
Uyumsoft bünyesinde staj yapmak isteyen öğrencilerin, stajlarının koordinasyonu ve yürütülmesinin sağlanması,
Ürün tanıtım faaliyetlerine destek verilmesi, video ve sunumların paylaşılması,
Sektör analizleri, müşteri memnuniyeti anketleri, çzöüm ortaklarının yapılanması vb. konulardaki akademik çalışmalar sayesinde: Uyumsoft, çözüm ortaklarıve müşterilerini desteklemeyi sürdürmektedir.